Contaminante: Cloruros (como Cl total)
Medio receptor: Depuradora privada externa al complejo industrial
Ano de reporte: 2018
Cantidad (kg/ano): 9.711,79
Método: E
Método utilizado: Obtingut a partir del cabal, de la concentració mitja de cada focus i la quantitat d’aigua tractada a cada focus.