Contaminante: DQO
Medio receptor: EDAR de titularidad pública (municipal o autonómica)
Ano de reporte: 2019
Cantidad (kg/ano): 4.407,04
Método: E
Método utilizado: Segons analítiques de laboratori acreditat i estimació del cabal d'abocament d'aigües residuals industrials.